پسر اردبیلی باز هم در مسابقه عصر جدید همه را انگشت به دهان گذاشت !!