صحبتهای شجاعیان و منتظری بعد از بازی با ماشین سازی