هیات همگانی فارس رتبه برتر کشور ( سیروس پاک فطرت )