لبخند پنهان فرشته ها - امیر مهدی کودکی نابغه مبتلا به میوپاتی