خلاصه بازی لیختن اشتاین 0 - ایتالیا 5 (گزارش اختصاصی آنتن)