توضیحات درودگر در مورد دلیل لغو بازی دوستانه فوتسال ایران و قطر