رابطه با بازیگران و پیشنهاد بازیگری به وحید شمسایی