توضیحات مشاور حقوقی پرسپولیس راجع به شجاع خلیل زاده