عملکرد خوب رقم گوجه فرنگی گلسار در مرودشت استان فارس