فروش هفت دقیقه ای تمام بلیت های کنسرت اولافور آرنالدز