فرمانده بسیج ادارات گام دوم انقلاب را تشریح می کند