تقابل پورعلی گنجی و یارانش در برابر تیم افشین قطبی