نحوه درست انتخاب ملی پوشان کشتی از زبان امید نوروزی