هیولا در هزارتو: معماری در فیلم "درخشش" استنلی کوبریک