تیزر تبلیغاتی زر ماکارون (کاری از گروه هنری یک لحظه)