روند تصمیم گیری و عقد قرارداد را در کنار امر تولید تسریع ببخشید