فینالیست شدن مولایی در مسابقات جودوی جایزه بزرگ چین