تقدیر از حاج صفی برای 100 تایی شدن در تیم ملی ایران