تشریح وضعیت عملکرد سازمان راهداری برای عموم افراد جامعه