صحبت های کامل علی فتح الله زاده درباره شرایط استقلال