درخواست عضو هیات رئیسه فدراسیون از دولت برای کمک به تیم ملی