نگاهی عینی به برخی ابعاد حکمت - پروژه های یادگیری - ساخت سالن جلسات