انجمن مهندسی دریایی ایران به دنبال تقویت رابطه صنعت و دانشگاه است