نکته های گفته شده توسط استاد خدایاری برای کنکوریا در تعطیلات کرونایی