حجم انتقال کالا در جاده های کشور نشان از اقتصاد فعال است