رئیس جمهور هفتگی پروژه های راه آهن را پیگیری می کند