مصاحبه با یکی از مراجعه کنندگان کاشت مو بعد از گذشت 8 ماه