موافقت نامه های تجاری بین المللی ابزاری برای توسعه تجارت