بررسی تاثیرات روان شناختی دوران کرونا بر کودکان کار