حمیداوی: ما نگفتیم استقلال را نجات دادیم آنها گفتند