قلعه‌نویی: خودم‌فکر می‌کنم سپاهان‌مدعی‌قهرمانی‌باشد