آخرین وضعیت مذاکره استقلال با استرا از زبان فتح الله زاده