مالکان واگن امکان تبلیغات محیطی و رنگ آمیزی بر روی بدنه ناوگان را دارند