انعقاد 900 میلیارد تومان قرارداد در حاشیه نمایشگاه حمل و نقل ریلی