نحوه تقسیم درآمد حاصل از تبلیغات محیطی میان باشگاه‌ها