نگاهی عینی به برخی ابعاد حکمت - رویکرد ترکیبی - علوم در باغبانی