افتتاح راه آهن میانه - بستان آباد تا پایان مرداد ۹۸