صالحی امیری: نمی توانم بگویم از حضور در ورزش خوشحالم!