اولین روز حضور سجاد مشکل پور در باشگاه هانویی ویتنام