آیا میخوای امسال طرف برنده ها باشی یا بازنده ها ؟ کلیپ انگیزشی و باور