مصاحبه با آقای گیمیفیکیشن پس از کارگاه گیمیفیکیشن در برج میلاد / شهریور 1395