جشن قهرمانی تیم زنیت همراه با شیطنت های سردار آزمون