مصاحبه دکتر افسانه مهرنامی در پانزدهمین کنگره زنان و مامایی ایران