مصاحبه دکتر باندرانایکه عماری در پانزدهمین کنگره زنان و مامایی ایران