نفت ایران یک پیروزی رقم زد آمریکا قادر به عکس العمل نیست

اخبار تماشایی
منتشر شده در 28 شهریور 1400

گزارش الجزیره انگلیسی از ورود تانکرهای حامل سوخت ایرانی به لبنان...

دیدگاه کاربران