حراجی پاساژ در مبارزه با کادر درمان

حاشیه
منتشر شده در 25 آبان 1399

میکسی فوق العاده که واقعیت حراج 39 تومانی پاساژ شهرک غرب و بلایی که سر کادر درمان می آورد را نشان می دهد.

دیدگاه کاربران