کیهان ادیسه فضا زمانی - فضا عمیق تر و ساکن

حق پو
منتشر شده در 26 مرداد 1398

کیهان ادیسه فضا زمانی - 2014 Cosmos: A Spacetime Odyssey - فضا عمیق تر و ساکن - این قسمت به بررسی جهان هستی در ابعاد کوچکتر می پردازد...چگونه میکروارگانیسم درون یک قطره شبنم زندگی می کند...چگونه گیاهان از طریق فتوسنتز نور خورشید را به واکنش های شیمیایی تبدیل می کند... - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat

دیدگاه کاربران