همسرم خیلی شکاک است. چه باید کرد؟

مشاوره
منتشر شده در 05 فروردین 1399

شک و بی اعتمادی قاتل ازدواج است.


یک همسر یا شوهر که مشکوک است به زمین و زمان و خصوصا همسرش با عینک بدبینی نگاه می کند و بسیار در معرض سو تفاهم رفتار دیگران است.


چنین فردی حتی به روزمره ترین امور زندگی مانند خرید همسرش شک می کند و دائما سعی می کند همسرش را با توهمات بدبینانه سرزنش کند.


طرف دیگر معمولا با نگرانی از این بی اعتمادی احساس ناراحتی می کند و در موارد حاد تصمیم می گیرد که طلاق بگیرد و جدا شود.

دیدگاه کاربران