ورزش در خانه با سپهر روز 13

فیتنس با سپهر
منتشر شده در 21 اردیبهشت 1399

امروز تمرینات ورزشی عالی شکم برای شما در نظر گرفته شده است.


هر تمرین 5 راند 3 دقیقه ای است که در مجموع 15 دقیقه طول می کشد.


گرم کردن قبل از ورزش


سرد گردن بعد از ورزش

دیدگاه کاربران