صحبت های آذری جهرمی در مورد ماهواره ظفر

شگفتانه
منتشر شده در 20 بهمن 1398

صحبت های آذری جهرمی در مورد ماهواره ظفر که موفقیت آمیز نبود

دیدگاه کاربران